Du er her:Forsiden>Referansegruppe foreslår utvidelse av Vestfold kremtorium

Referansegruppe foreslår utvidelse av Vestfold kremtorium

Representantskapet for Vestfold krematorium vedtok følgende i april 2015:

 1. Det skal utredes forslag til etablering av livsynsuavhengig seremonirom:
  • Seremonirommet skal være i tillegg til det eksisterende, og spille med krematoriets øvrige virksomhet på en funksjonell måte. Forslaget må angi størrelse, plassering og hvilke funksjoner som skal dekkes.
  • Det må utarbeides en grov kostnadsvurdering for seremonirommet samt alternative finansieringsmodeller.
 2. Det skal utredes forslag til alternative gravplasser:
  • Med gravplasser menes det urne i jord; som vanlig urnegrav, navnet minnelund eller anonym minnelund, og urne i kolumbarium eller nisje i vegg, og askespredning på gravplass. Det må utarbeides en grov kostnadsvurdering for gravplasser samt alternative finansieringsmodeller.
 3. I tilknytning til utredning av alternative finansieringsmodeller for pkt. 1 og 2 over må det også skisseres alternative eierskapsmodeller, inkludert en utvidelse av antall eiere i forhold til dagens virksomhet. Eventuelt må det legges fram forslag til endring av selskapsavtalen. Konsekvenser av en eventuell endring av kommunestrukturen i Vestfold må tas med i vurderingene.

Det opprettes en referansegruppe som gir innspill til ovennevnte.

Referansegruppa avsluttet sitt arbeid januar 2016 og anbefaler følgende:

 • Dagens seremonirom utvides med inntil 140 m2, plassert som på plantegninger fra 2008, og med de samme estetiske kvaliteter som bygget for øvrig. Kostnadsrammen settes til 20 mill.
 • Uavhengig av ovennevnte, søker VK departementet om prøveordning for etablering av kolumbarium, askespredningsplass samt minnesmerke for de som har valgt å spre asken.
 • Det må tilstrebes bedre informasjon til befolkningen i Vestfold om de ulike rituelle valgmuligheter man også i dag har når man velger kremasjon
 • Det bør tilstrebes likebehandling mellom kommunene hva gjelder tilbud om gravferdsform og i forhold til kostnader knyttet til den enkelte gravferdsform

Hele rapporten kan sees her: https://bisettelse.no/_service/11455/download/id/331005/name/Forprosjekt+seremonirom+og+gravplass+2016.pdf

 

Relaterte dokumenter